Mengenal 4 Mazhab Besar Dalam Islam

Mazhab adalah satu produk hukum spesifik yg diterima oleh seorang dengan Ijtihad. Alim-ulama serta pintar pintar dalam melawan beberapa bab, jika tidak ada nas dari Al-Qur’an atau Hadist, mereka berijtihad untuk mengambil keputusan hukum dari satu momen spesifik. Dari catatan histori Islam, terdapat banyak diketemukan ulama dengan semasing mazhabnya. Beberapa antara lain seperti; Hasan Basri, As-Tsaury Ibnu Abi Laila, Al-Auza’iy, Al-Laitsy, dan seterusnya. Mereka miliki mazhab sendiri-sendiri, walau selanjutnya mereka tidaklah sampai senantiasa berkembang seperti mazhab yg empat, satu diantaranya sebabnya ialah kurang memperoleh support atau pengikut.

Mengenai mazhab yg empat terus-terusan memperoleh support dari ulama muslimin sampai saat ini. Beratus-ratus kitab udah ditulis serta diatur dari era ke era, ditata menurut mazhab semasing dari beberapa imam mazhab itu. Empat Mazhab paling besar Islam adalah:

1. Mazhab Hanafi

Diatur oleh Imam Abu Hanifah, beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah serta wafat di Bagdag pada tahun 150 Hijriyah. Beliau belajar di Kufah, serta disanalah beliau mulai membuat mazhabnya. Menurut histori, beliau ialah wadhi’ pengetahuan fiqh (yg pertama-tama membuat ilmi fiqh seperti memiliki bentuk yg saat ini).

2. Mazhab Maliki

Penyusunnya ialah Malik bin Anas Al-Ashbahi, beliau dilahirkan tahun 93 Hijriyah serta wafat dalam bulan safar tahun 170 Hijriyah. Beliau belajar di Madinah, serta disanalah beliau menulis kitab Al-Muwaththa’, kitab hadis yg kondang sampai saat ini. Beliau membuat kitab itu atas himbauan Khalifah Manshur sewaktu bersua di waktu haji. Beliau susun mazhab beliau atas empat basic: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma’, serta qias. Cuma basic yg paling akhir beliau pakai dalam perihal yg hanya terbatas sekali lantaran beliau pakar hadis.. Tertulis, beliau sempat berkata; “Kenyataannya saya jadi manusia biasa kadangkala benar serta kadangkala salah, jadi lebih baik kamu cek serta kamu selidiki pendapat-pendapatku itu, manakah yg sesuai sama Sunnah, ambil”.

3. Mazhab Syafi’i

Penyusunnya Muhammad bin Idris bin Syafi’i turunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Khuzzah tahun 150 Hijriyah, serta wafat di Mesir tahun 204 Hijriyah. Waktu berusia 7 tahun, beliau udah telah ingat Al-Quran, sehabis beliau berusia 10 tahun, beliau ingat Al-Muwaththa’ (kitab guru beliau, Imam Malik). Beliau sempat berkata; “Jika hadis itu resmi, itu mazhabku, serta buanglah perkataanku yg muncul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafi’i yg paling banyak adalah Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramut, Makkah, Pakistan, serta Indonesia.

baca juga tentang doa qunut disini.

4. Mazhab Hanbali

Penyusunnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, beliau dilahirkan di Bagdad serta wafat di hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriyah. Beliau belajar sejak kecil di Bagdad, Syam, Hijaz, serta Yaman. Beliau ialah murid Imam Syafi’i. Imam Syafi’i sempat beri pujian pada beliau, tukasnya; “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya tinggalkan disana seseorang yg lebih taqwa, lebih wara’, serta lebih alim tidak cuman Ahmad bin Hanbal, yg benar-benar banyak menghapal hadis”.

Murid Hanbali banyak, yg terutama salah satunya Bukhari serta Muslim. Beliau berpedoman teguh pada fatwa sobat jika tidak ada nas. Beliau susun mazhab beliau atas 4 basic; nas Quran serta Hadis, fatwa sobat, hadis mursal, serta qias. Beliau sedikit sekali pakai langkah qias, terkecuali cuma kalau tidak ada jalain beda.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.